طبقه بندی انواع چای در عرف تجارت بین الملل و بورس های چای
در مراکز بورس چای هر فروشنده با توجه به میزان و درصد اختلاط انواع جای از باغات و مناطق مختلف نمونه هایی را تهیه می کند و با توجه به اسامی انواع چای طبقه بندی شده ، شماره استاندارد اختصاصی به چای خود می دهد که هر نوع چای بر اساس نوع طبقه بندی ارائه شده توسط فروشنده و آزمایش نمونه های چای، توسط معامله خریداری می شود

 

الف - درجه بندی انواع چای ارتدکس

 

ب - درجه بندی انواع چای سی تی سی